osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASNI UREĐAJI


Naučni razvoj i napredak celokupne tehnike, praćen je povećanjem konzuma i potrošnje prirodnog gasa, što je uslovilo napredovanje i gasne tehnike. Napretkom gasne tehnike proizvođači gasnih uređaja su pronalazili nova tehnička rešenja i razvijali nove uređaje, tako da u današnje vreme pronalazimo veliku lepezu savremenih gasnih uređaja koji imaju veliku sigurnost i visok stepen iskorišćenja primarno dovedene energije. Svaki gasni uređaj koji se priključuje na gasnu mrežu mora da poseduje odgovarajući atest da je bezbedan za upotrebu. Na ovom mestu osvrnućemo se samo na one najznačajnije i najčešće susretane.

Gasni cirkulacioni zagrejači vode i gasni kombinovani zagrejači vode


U ovim uređajima sagoreva prirodni gas i obezbeđuje se topla voda za radijatorsko ili podno grejanje u domaćinstvu, a kombinovani zagrejači pored tople vode za grejanje prostorija služe i za trenutnu pripremu tople sanitarne vode (protočni). Ovi uređaji su veoma ekonomični jer imaju prosečan stepen iskorišćenja preko 90%. To su savremeni i višestruko ispitani uređaji koji se postavljaju na zid. Opremljeni su svom potrebnom opremom (cirkulacionom pumpom, ventilom sigurnosti i zatvorenom ekspanzionom posudom) za siguran i komforan rad, što ih čini pravom kotlarnicom u malom. Toplotni kapacitet ovih uređaja se ispravnim podešavanjem može precizno prilagoditi potrebama svakog domaćinstva, čime se smanjuje potrošnja energije i zagađivanje okoline uz istovremeno produženje veka trajanja. Ugradnjom dodatnog digitalnog termostata na pristupačnom mestu unutar objekta moguća je daljinska regulacija rada uređaja, kao i programiranje režima rada tako da se prilagodi pojedinačnim potrebama potrošača.

Zbog malih dimenzija i savremenog dizajna pogodni su za instaliranje u kuhinjama, kupatilima ili ostavama, gde su u svakom trenutku pristupačni za rukovanje.

Prema načinu odvođenja dimnih gasova razlikujemo dve vrste ovih uređaja:

  • gasni kombinovani zagrejači vode sa odvodom dimnih gasova kroz dimnjak (tip B)
  • gasni fasadni kombinovani zagejači vode sa kaksijalnom usisno-izduvnom cevi (tip C 3.2 i C 3.3)

 

Gasni kombinovani zagrejači vode sa odvodom dimnih gasova kroz dimnjak


Ovi uređaji vazduh neophodan za sagorevanje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalaze, a dimne gasove odvode u atmosferu kroz dimnjak, koji mora biti potpuno ispravan i atestiran. Za ispravan rad ovakvog uređaja neophodno je obezbediti dovoljno vazduha za sagorevanje odgovarajućom zapreminom prostorije i dotokom svežeg vazduha.


Gasni fasadni kombinovani zagrejači vode


Za razliku od prethodnih, ovi uređaji su hermetički zatvoreni i nezavisni od vazduha iz prostorije. Oni izbacuju dimne gasove i uzimaju svež vazduh za sagorevanje spolja preko koaksijalne usisno-izduvne cevi. Njihov stepen iskorišćenja primarne energije je veći nego kod prethodnih uređaja.


Kondenzacioni fasadni kombinovani i cirkulacioni zagrejači vode


Predstavljaju zasebnu podgrupu gasnih kombinovanih i cirkulacionih zagrejača vode. U njih su ugrađena najmodernija konstrukciona rešenja koja omogućavaju najveći stepen iskorišćenja energije koja se dovodi prirodnim gasom. Ime su dobili po tome što se u njima vodena para (jedan od produkata sagorevanja prirodnog gasa) iz dimnih gasova kondenzuje i tako se iz jedinice gasa dobije više toplotne energije nego u konvencionalnim kombinovanim i cirkulacionim zagrejačima vode. Oni su na tržištu nešto skuplji u odnosu na prethodne vrste, ali su isplativiji pri većim potrošnjama.

Gasni protočni zagrejači vode

Ovi uređaji služe za trenutno pripremanje tople sanitarne vode zbog čega se smeštaju u kupatila ili kuhinje. Priključuju se direktno na gradsku vodovodnu mrežu i nemaju ugrađenu cirkulacionu pumpu, a topla voda se dobija odmah nakon otvaranja slavine. Postoje dve izvedbe, sa odvođenjem dimnih gasova preko dimnjaka ili preko koaksijalne usisno-izduvne cevi (fasadna izvedba). Takođe mogu da se povežu sa postojećim akumulacionim bojlerima, koji u tom slučaju služe kao rezervoari tople vode. Ne raspolažu mogućnošću proizvodnje tople vode za grejanje.

Gasne peći

Gasne peći sagorevaju prirodni gas i zagrevaju prostoriju u kojoj se nalaze. Proizvode se u opsegu toplotnih kapaciteta 2,5 - 7 kW. Takođe postoje dve izvedbe s obzirom na način odvođenja dimnih gasova. Dimnjačke se priključuju na dimnjak (klasična izvedba), preko kog izbacuju produkte sagorevanja, a vazduh za sagorevanje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalaze. Druga izvedba je nešto savremenija, to su tz. fasadne peći. Njima nije potreban dimnjak jer vazduh za sagorevanje uzimaju spolja i produkte sagorevanja izbacuju preko koaksijalnog priključka, tako da ove peći moraju da se postave na spoljni zid.

 

 

Gasni kotlovi

Gasni kotlovi sagorevaju prirodni gas i obezbeđuju toplu vodu za centralno grejanje. Osnovne prednosti, u odnosu na kotlove za sagorevanje tečnog ili čvrstog goriva, su im mali gabariti (prema kapacitetu) i ekonomičan rad sa prosečnim stepenom iskorišćenja preko 90%. Na tržištu postoje i kondenzacioni tipovi gasnih kotlova koji imaju još bolje iskorišćenje primarno dovedene energije. Takođe se, zbog malih gabarita, mogu ugrađivati u postojeće kotlarnice, u kojima već postoji drugi kotao, cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda. Postavljaju se na pod i povezuju na dimnjak. Nekad su se ugrađivali i u individualne kuće, a danas se ugrađuju uglavnom u kotlarnice kapaciteta preko 100 kW.


Gasni štednjaci

Gasni štednjaci su uređaji koji omogućavaju komfornu i ekonomičnu pripremu hrane upotrebom prirodnog gasa. Za sagorevanje gasa koriste vazduh iz prostorije u kojoj se nalaze i ne zahtevaju priključivanje na dimnjak, izuzev nekih modela sa rernom na gas. Na tržištu su dostupni modeli sa dve, tri ili četiri ringle i sa ili bez rerne, kao i kombinovani uređaji koji koriste prirodni gas i električnu energiju. U većini slučajeva štednjake koji koriste propan-butan u bocama moguće je uz minimalnu intervenciju servisera osposobiti za rad sa prirodnim gasom. Jedan od uslova koji mora da zadovolji gasni šporet sa ringlama na gas da bi se priključio na gasnu mrežu je da ima ugrađeni termostatski zatvarač dovoda gasa u slučaju gašenja plamena.


Ic grejači

Ovi uređaji u sebi sagorevaju prirodni gas i predaju toplotu okolini zračenjem. Zagreva se samo površina materijala na koju padaju talasi, a ona već prema svojim fizičkim osobinama absorbuje, reflektuje ili propušta infracrvene zrake. Drugim rečima, hladno telo, koje se postavi ispred izvora infracrvenih zraka se zagreva, a da vazduh ne mora da bude zagrevan, kao što je to slučaj kod tradicionalnih načina grejanja. Grejanje gasnim infra grejačima je najpogodniji sistem necentralizovanog grejanja velikih i visokih prostorija. Prednosti gasnog infra grejanja su u tome što ovaj sistem omogućava zagrevanje samo dela hale, onog u kojem borave ljudi, uključuje se neposredno pre početka radne smene i nije potrebno predgrevanje sistema, odnosno održavanje njegove minimalne radne temperature u neradnom delu dana. Najveću primenu našli su u grejanju proizvodnih hala, velikih magacinskih hala, servisnih radionica, praonica, izložbenih hala, pijaca, crkvi, železničkih i autobuskih stanica, sportskih hala, farmi za tov goveda i uzgajanje živine i otvorenih prostora. Razlikuju se dva tipa infracrvenih grejača: svetložareći i tamnožareći IC grejači.


Gasni kalorifer

Gasni kalorifer (gasni grejač vazduha) koristi toplotu gasa direktno za zagrevanje vazduha. Prednost ovog uređaja sastoji se u tome što su nezavisni od grejne centrale i posrednog medijuma, brzo stvaraju toplotu i neposredno je dovode u prostoriju koja treba da se greje. Vazduh za sagorevanje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalaze. Stepen korisnosti uređaja zavisno od veličine je od 91% do 93 %. Gasni kaloriferi se koriste prvenstveno za grejanje u halama, dvoranama, klanicama, supermarketima, radionicama i sličnim velikim prostorijama i to obično sa recirkulacionim vazduhom. Kompaktne su konstrukcije i mogu se pričvrst na zid ili tavanicu, ili se može postaviti slobodno u prostoriji. Na tržištu su se u poslednje vreme pojavili i gasni kaloriferi za plastenike i staklenike. Odlikuju su time da pored grejanja staklenika i plastenika doziraju CO2 i vlažnost.


Gasni čileri

Gasni čileri su rashladni uređaji koji koriste toplotu nastalu sagorevanjem gasa kako bi obezbedili energiju za pokretanje rashladnog procesa. Imaju veoma malu potrebu za električnom energijom pa su popularni tamo gde je struja skupa ili je nema dovoljno. Našli su primenu kod klimatizacije velikih objekata i u raznim industrijskim granama za pokrivanje potreba za hlađenjem u procesima. Mogu se sklopiti kao centralna jedinica koja pokriva sve potrebe za rashlađivanjem u okviru jednog sistema, ili kao decentralizovane jedinice koje pokrivaju pojedinačne potrebe za hlađenjem.


Gasni gorionici

Gasni gorionik ima dve osnovne funkcije. Prvu da stvori odgovarajuću što homogeniju smešu gasa i vazduha za sagorevanje i drugu da upali stvorenu smešu. Svaki od gore navedenih tipskih uređaja, u kojem se vrši sagorevanje prirodnog gasa ima ugrađen gorionik. Gasni gorionik kao zaseban uređaj koji se naknadno odabira i ugrađuje nalazimo na većim kotlovskim postrojenjima, pekarskim pećima, sušarama itd.

 

copyright by Gas Bečej