osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt

 

 

PREUZIMANJE PROJEKTA UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE


Kada projektant izradi projekat (u proseku 10-ak dana), donosi ga kod distributera na odobrenje.

Projekat, koji zadovoljava sve tehničke propise, distributer uz sve potrebne papire predaje u Odeljenje za urbanizam komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine SO Bečej  za potrebe ishodovanja

Akta o urbanističkim uslovima i  Odobrenje za izgradnju za predmetnu instalaciju.

Nakon pozitivnog rešenja zahteva za izdavanje Odobrenja za izgradnju (što traje oko    nedelju dana), JP”Gas” Bečej obaveštava budućeg potrošača da može doći u Čarnojevićevu 2    u Bečeju, odnosno u Bačko   Petrovo Selo, Trg Oslobođenja broj 1 ili Radičević, Veljka Vlahovića broj 3 i preuzeti projekat sa Odobrenjem za    izgradnju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako uvesti gas?

Poštovani sugrađani, budući korisnici prirodnog gasa,

Uvođenjem prirodnog gasa u vaše domaćinstvo odlučili ste se za ugodno, efikasno, ekološko i pre svega ekonomično grejanje, dobijanje tople sanitarne vode i pripremanje hrane.

Budući da je prirodni gas u smeši sa vazduhom u nekim slučajevima čak i eksplozivan, prilikom uvođenja gasa u domaćinstvo mora se poštovati utvrđena procedura i primeniti odgovarajući tehnički propisi.

Procedura uvođenja gasa je vrlo jednostavna i sastoji se iz tri koraka:

Prvi korak predstavlja dolazak u prostorije JP “Gas”d.o.o. Bečej u Čarnojevićevoj br. 2, odnosno u Mesnoj zajednici u Bačkom Petrovom Selu, Trg Oslobođenja br. 1 ili u Mesnoj kancelariji u Radičeviću, Veljka Vlahovića br. 3, gde se podnose zahtevi za izdavanje odobrenja za priključenje na distributivnu mrežu i potpiše Ugovor o izgradnji kućnog gasnog priključka i isporuci kućnog mernoregulacionog seta (KMRS). Prilikom ugovaranja jedina dokumenta koja se prilažu su Izvod iz zemljišnih knjiga (ili Izvod iz lista nepokretnosti) i Kopija plana vodova, koji nisu stariji od 6 meseci. Potpisivanjem ugovora, distributer gasa JP “Gas”d.o.o. Bečej se obavezuje da izradi kućni gasni priključak, obezbedi KMRS, organizuje izradu projekta i ishoduje Akt o urbanističkim uslovima i Odobrenje za izgradnju za predmetnu instalaciju.

Drugi korak budućeg korisnika predstavlja preuzimanje projekta i Odobrenje za izgradnju takođe u prostorijama JP “Gas”d.o.o. Bečej. Nakon preuzimanja projekta budući korisnik bira izvođača radova unutrašnje gasne instalacije.

Treći i poslednji korak je da izabrani izvođač prijavi izvedenu instalaciju, tehnička komisija izađe na lice mesta i uradi tehnički prijem i ako je sve u skladu sa tehničkim propisima na licu mesta sa domaćinom potpisuje Ugovor o isporuci gasa i tim činom se postaje korisnik prirodnog gasa.

IZBOR IZVOĐAČA RADOVA I IZVOĐENJE RADOVA

Nakon preuzimanja projekta unutrašnje gasne instalacije, vlasnik domaćinstva se opredeljuje za izvođača radova.

Izabrani izvođač radova, pored izrade unutrašnje gasne instalacije (koja obuhvata cevni razvod i montažu gasnih uređaja sa rešavanjem odvoda produkata sagorevanja) ima obavezu da preuzme KMRS na ime budućeg korisnika i montira ga na vertikalu kućnog gasnog priključka.

Radove na izgradnji unutrašnje gasne instalacije može da izvodi samo firma koja ima sve zakonom propisane dokumente i odobrena je od strane Distributera gasa. Pri izgradnji unutrašnje gasne instalacije dozvoljena je samo ugradnja novih i atestiranih uređaja i opreme.

 

 

IZRADA PROJEKTA UNUTRAŠNJE

GASNE INSTALACIJE


    Nakon potpisivanja ugovora o  izgradnji kućnog gasnog priključka i isporuci KMRS-a,  obaveza distributera gasa JP“Gas” Bečej je da organizuje izradu projekta.

   Tehnička služba JP“Gas” Bečej  upućuje projektante na adrese budućih potrošača, koji tada na licu mesta snimaju situaciju i predlažu najbolje tehničko rešenje unutrašnje gasne instalacije u dogovoru sa budućim potrošačem, koje on prihvata potpisivanjem projektnog zadatka.  

       Važno je skrenuti pažnju    budućim potrošačima da u    okviru svojih mogućnosti pre dolaska projektanta pažljivo razmisle o budućim trošilima  gasa u svom domaćinstvu i da sve postojeće ideje i sugestije u  vezi sa postavljanjem gasnih uređaja predlože projektantu prilikom njegove posete.

   Na taj način će se izbeći  eventualni nesporazumi.

 

RAČUNICA JE JASNA, VRLO LAKO, U TRI KORAKA,
ZA KRATKO VREME MOŽETE POČETI UŽIVATI
U BLAGODETIMA ENERGENTA BUDUĆNOSTI!

 

 

PUŠTANJE U RAD


    Nakon završetka radova, izvođač radova  prijavljuje instalaciju Distributeru gasa,  Distributer gasa obrazuje komisiju za tehnički prijem koja dolazi na lice mesta i proverava da li su radovi izvedeni prema projektu i u  skladu sa propisima.

    Ukoliko je sve izvedeno u skladu sa tehničkim propisima Distributer gasa i budući korisnik  na licu mesta sklapaju Ugovor o isporuci prirodnog gasa i izdaje se nalog za puštanje  gasa u unutrašnju gasnu instalaciju. Radnici  tehničke službe izvrše puštanje gasa u  instalaciju i nakon toga ovlašćeni serviser izvrši prvo puštanje uređaja u rad, njegovo  podešavanje i overi garantni list.

 

CENA PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA

GASNU MREŽU


         Domaćinstvima je omogućena isplata Ugovora o izgradnji gasnog priključka i isporuku KMRS-a za maksimalnu časovnu potrošnju do 6 Sm3 u dva modaliteta plaćanja:


              Uplatom celokupnog iznosa prilikom sklapanja ugovora, tada cena priključenja na gasnu distributivnu mrežu iznosi 700 Eura u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS na dan uplate, uvećana za stopu poreza na dodatnu vrednost, tako da je ukupan iznos 840 Eura.


Isplatom ugovora u 36 jednakih mesečnih rata, tada cena priključenja na gasnu distributivnu mrežu iznosi 918 Eura u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS na dan uplate, uvećana za stopu poreza na dodatnu vrednost, što ukupno iznosi 1101.60 Eura, tako da je iznos jedne rate 30,60 Eura.


          Postupak sklapanja Ugovora o izgradnji gasnog priključka i isporuku mernoregulacionog seta za pravna lica je isti kao za domaćinstva, jedino pravna lica nemaju mogućnost isplate ugovora na rate.

 

 

copyright by Gas Bečej