osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt

 

 

PREUZIMANJE PROJEKTA UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE


Kada projektant izradi projekat (u proseku 10-ak dana), donosi ga kod distributera na odobrenje.

Projekat, koji zadovoljava sve tehničke propise, distributer uz sve potrebne papire predaje u Odeljenje za urbanizam komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine SO Bečej  za potrebe ishodovanja

Akta o urbanističkim uslovima i  Odobrenje za izgradnju za predmetnu instalaciju.

Nakon pozitivnog rešenja zahteva za izdavanje Odobrenja za izgradnju (što traje oko    nedelju dana), JP”Gas” Bečej obaveštava budućeg potrošača da može doći u Čarnojevićevu 2    u Bečeju, odnosno u Bačko   Petrovo Selo, Trg Oslobođenja broj 1 ili Radičević, Veljka Vlahovića broj 3 i preuzeti projekat sa Odobrenjem za    izgradnju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako uvesti gas?

Poštovani sugrađani, budući korisnici prirodnog gasa,

Uvođenjem prirodnog gasa u vaše domaćinstvo odlučili ste se za ugodno, efikasno, ekološko i pre svega ekonomično grejanje, dobijanje tople sanitarne vode i pripremanje hrane.

Budući da je prirodni gas u smeši sa vazduhom u nekim slučajevima čak i eksplozivan, prilikom uvođenja gasa u domaćinstvo mora se poštovati utvrđena procedura i primeniti odgovarajući tehnički propisi.

Procedura uvođenja gasa je vrlo jednostavna i sastoji se iz tri koraka:

Prvi korak predstavlja dolazak u prostorije JP “Gas”d.o.o. Bečej u Čarnojevićevoj br. 2, odnosno u Mesnoj zajednici u Bačkom Petrovom Selu, Trg Oslobođenja br. 1 ili u Mesnoj kancelariji u Radičeviću, Veljka Vlahovića br. 3, gde se podnose zahtevi za izdavanje odobrenja za priključenje na distributivnu mrežu i potpiše Ugovor o izgradnji kućnog gasnog priključka i isporuci kućnog mernoregulacionog seta (KMRS). Prilikom ugovaranja jedina dokumenta koja se prilažu su Izvod iz zemljišnih knjiga (ili Izvod iz lista nepokretnosti) i Kopija plana vodova, koji nisu stariji od 6 meseci. Potpisivanjem ugovora, distributer gasa JP “Gas”d.o.o. Bečej se obavezuje da izradi kućni gasni priključak, obezbedi KMRS, organizuje izradu projekta i ishoduje Akt o urbanističkim uslovima i Odobrenje za izgradnju za predmetnu instalaciju.

Drugi korak budućeg korisnika predstavlja preuzimanje projekta i Odobrenje za izgradnju takođe u prostorijama JP “Gas”d.o.o. Bečej. Nakon preuzimanja projekta budući korisnik bira izvođača radova unutrašnje gasne instalacije.

Treći i poslednji korak je da izabrani izvođač prijavi izvedenu instalaciju, tehnička komisija izađe na lice mesta i uradi tehnički prijem i ako je sve u skladu sa tehničkim propisima na licu mesta sa domaćinom potpisuje Ugovor o isporuci gasa i tim činom se postaje korisnik prirodnog gasa.

IZBOR IZVOĐAČA RADOVA I IZVOĐENJE RADOVA

Nakon preuzimanja projekta unutrašnje gasne instalacije, vlasnik domaćinstva se opredeljuje za izvođača radova.

Izabrani izvođač radova, pored izrade unutrašnje gasne instalacije (koja obuhvata cevni razvod i montažu gasnih uređaja sa rešavanjem odvoda produkata sagorevanja) ima obavezu da preuzme KMRS na ime budućeg korisnika i montira ga na vertikalu kućnog gasnog priključka.

Radove na izgradnji unutrašnje gasne instalacije može da izvodi samo firma koja ima sve zakonom propisane dokumente i odobrena je od strane Distributera gasa. Pri izgradnji unutrašnje gasne instalacije dozvoljena je samo ugradnja novih i atestiranih uređaja i opreme.

 

 

IZRADA PROJEKTA UNUTRAŠNJE

GASNE INSTALACIJE


    Nakon potpisivanja ugovora o  izgradnji kućnog gasnog priključka i isporuci KMRS-a,  obaveza distributera gasa JP“Gas” Bečej je da organizuje izradu projekta.

   Tehnička služba JP“Gas” Bečej  upućuje projektante na adrese budućih potrošača, koji tada na licu mesta snimaju situaciju i predlažu najbolje tehničko rešenje unutrašnje gasne instalacije u dogovoru sa budućim potrošačem, koje on prihvata potpisivanjem projektnog zadatka.  

       Važno je skrenuti pažnju    budućim potrošačima da u    okviru svojih mogućnosti pre dolaska projektanta pažljivo razmisle o budućim trošilima  gasa u svom domaćinstvu i da sve postojeće ideje i sugestije u  vezi sa postavljanjem gasnih uređaja predlože projektantu prilikom njegove posete.

   Na taj način će se izbeći  eventualni nesporazumi.

 

RAČUNICA JE JASNA, VRLO LAKO, U TRI KORAKA,
ZA KRATKO VREME MOŽETE POČETI UŽIVATI
U BLAGODETIMA ENERGENTA BUDUĆNOSTI!

 

 

PUŠTANJE U RAD


    Nakon završetka radova, izvođač radova  prijavljuje instalaciju Distributeru gasa,  Distributer gasa obrazuje komisiju za tehnički prijem koja dolazi na lice mesta i proverava da li su radovi izvedeni prema projektu i u  skladu sa propisima.

    Ukoliko je sve izvedeno u skladu sa tehničkim propisima Distributer gasa i budući korisnik  na licu mesta sklapaju Ugovor o isporuci prirodnog gasa i izdaje se nalog za puštanje  gasa u unutrašnju gasnu instalaciju. Radnici  tehničke službe izvrše puštanje gasa u  instalaciju i nakon toga ovlašćeni serviser izvrši prvo puštanje uređaja u rad, njegovo  podešavanje i overi garantni list.

 

CENA PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA

GASNU MREŽU


         Domaćinstvima je omogućena isplata Ugovora o izgradnji gasnog priključka i isporuku KMRS-a za maksimalnu časovnu potrošnju do 6 Sm3 u dva modaliteta plaćanja:


              Uplatom celokupnog iznosa prilikom sklapanja ugovora, tada cena priključenja na gasnu distributivnu mrežu iznosi 700 Eura u dinarskoj protivvrednosti, obra-čunatoj po srednjem kursu NBS na dan uplate, uvećana za 18% poreza na dodatnu vrednost, tako da je ukupan iznos 826 Eura.


Isplatom ugovora u 36 jednakih mesečnih rata, tada cena priključenja na gasnu distributivnu mrežu iznosi 918 Eura u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS na dan uplate, uvećana za 18% poreza na dodatnu vrednost, što ukupno iznosi 1083 Eura, tako da je iznos jedne rate 30,09 Eura.


          Postupak sklapanja Ugovora o izgradnji gasnog priključka i isporuku mernoregulacionog seta za pravna lica je isti kao za domaćinstva, jedino pravna lica nemaju mogućnost isplate ugovora na rate.

 

 

copyright by Gas Bečej