osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt

 

 

 

 

 

NAJZNAČAJNIJI POJMOVI GASNE TEHNIKE

 

Prirodni gas je jedan od najkonfornijih i najbezbednijih energenata ukoliko se ispoštuju sve bezbednosne mere prilikom izgradnje i eksploatacije gasne instalacije. Pošto je prirodni gas relativno nov energent u našim krajevima ovom prilikom želimo da upoznamo kako trenutne, tako i buduće potrošače sa nekim osnovnim pojmovima vezanim za upotrebu gasa u domaćinstvima i industriji. Prirodni gaspredstavlja smešu gorivih i negorivih gasova. Preovlađujući gas u sastavu prirodnog gasa je metan (CH4). Gorivi gasovi u sastavu prirodnog gasa su još etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10) i pentan (C5H12), a nesagorivi gasovi su  azot (N2) i ugljendioksid (CO2). Sastav gasa može biti vrlo različit i zavisi od nalazišta gasa. U Opštini Bečej se najviše troši tz. ruski gas koji stiže iz uvoza i koji ima vrlo ujednačen sastav a time i kvalitet sa preko 95% metana u sebi i veoma malo nečistoća i nesagorivih gasova. Donja toplotna moć prirodnog gasa se kreće u granicama od 33.000 – 37.000 kJ/m3.


Distributivna gasna mreža (DGM)
grada Bečeja je ulična mreža niskog pritiska napravljena od polietilenskih cevi (PE). U njoj je pritisak gasa od 2 do 4 bar i preko nje se doprema gas do pojedinačnih potrošača. Početak distributivne gasne mreže je na izlazu iz merno-regulacione stanice za široku potrošnju a njene završetke predstavljaju kućni gasni priključci pojedinačnih potrošača sa kućnim merno-regulacionim setovima. Trenutna dužina DGM-a sa priključcima je preko 164 km i njome je pokriveno 98% teritorije grada Bečeja i celo naselje Radičević. Prečnici ugrađenih cevi su različiti i zavise od gustine konzuma.


Merno-regulaciona stanica za široku potrošnju (MRS) je mesto primopredaje prirodnog gasa između isporučioca (u ovom slučaju JP "Srbijagas"-a) i kupca (u ovom slučaju JP "Gas" d.o.o. Bečej). Najvažnija funkcija MRS je da izmeri količinu predatog gasa, izvrši regulaciju pritiska iza nje u DGM i zaštiti DGM od prevelikog pritiska. Trenutno je u DGM grada Bečeja u radu jedna MRS za široku potrošnju od projektom predviđene tri stanice, a za naredni period se planira puštanje u rad i druge MRS.


Odorant je sredstvo koje se dodaje prirodnom gasu a najvažnije svojstvo mu je da ima jak, neprijatan i karakterističan miris, jer je prirodan gas po svojoj prirodi gas bez boje, mirisa i ukusa. Odorant se prirodnom gasu dodaje da bi prirodan gas dobio specifičan miris i tako se lakše otkriju curenja gasa iz gasnih instalacija, a sam proces dodavanja odoranta prirodnom gasu zove se odorizacija. Odorant sagoreva zajedno sa prirodnim gasom, a produkti sagorevanja nemaju neprijatan miris. U upotrebi su dve klase sredstava za odorizaciju tioetri (sulfidi) i merkaptan (tioli). Uređaj, kojim se odorant ubacuje u struju gasa, naziva se odorizator.


Kućni merno-regulacioni set (KMRS) predstavlja mesto primopredaje prirodnog gasa između distributera gasa (JP "Gas" d.o.o. Bečej) i krajnjeg individualnog potrošača. Mesto KMRS-a određuje distributer tako da se ispoštuju tehnički propisi i da KMRS bude pristupačan za sve vrste intervencija. Osnovna funkcija mu je da izmeri količinu predatog gasa, izvrši regulaciju pritiska gasa koji ulazi u UGI (unutrašnja gasna instalacija) i zaštiti UGI od prevelikog pritiska (snižava se pritisak sa 2-4 bara, koliko je u DGM na 25 milibara nadpritiska koliko je u UGI). Osnovni delovi KMRS-a su filter, regulator pritiska sa integrisanim blokadnim i sigurnosnim ventilom i merač smešteni u  metalnu kutiju.


Kućni gasni priključak (KGP) je deo distributivne gasne mreže koji spaja uličnu gasnu mrežu sa unutrašnjom gasnom instalacijom. KGP počinje fitingom za spajanje sa DGM a završava se glavnim zapornim cevnim zatvaračem u kutiji KMRS.
Unutrašnja gasna instalacila (UGI) počinje iza glavnog zapornog cevnog zatvarača a završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosteru. UGI je faktički skup elemenata koji fizički dovode gas od KMRS-a do gasnih trošila (cevi, fazonski komadi, cevni zatvarači, zaštitne cevi), sam KMRS i gasna trošila sa sistemom za odvod produkata sagorevanja.


Gasna trošila su razne vrste aparata i uređaja u kojima se sagoreva gas u cilju proizvodnje energije. U domaćinstvima gasna trošila najviše služe za grejanje i hlađenje prostorija, pripremu tople sanitarne vode i kuvanje, tako da su najčešće primenjivani gasni aparati štednjaci, peći i kombinovani cirkulacioni zagrejači vode (tz. gasni bojleri, koji greju vodu za centralno grejanje i toplu potrošnu vodu).


Toplotna moć goriva je energija koju energent odaje potpunim sagorevanjem jedinice mase (za čvrsta i tečna goriva) ili zapremine (za gasovita goriva). Tačno određivanje toplotne moći može se izvesti samo pomoću kalorimetra. Razlikuju se donja (Hd) i gornja toplotna moć (Hg). Češće je u upotrebi donja toplotna moć koja predstavlja oslobođenu toplotu goriva u slučaju da se u produktima sagorevanja voda nalazi u parnom stanju. Ako se vodena para iz produkata sagorevanja kondenzuje u vodu, dobija se gornja toplotna moć.


Toplotno opterećenje
je količina toplote koja se gasom dovodi gasnom trošilu u jedinici vremena. Toplotno opterećenje je izraženo u jedinici kW.


Toplotno kapacitet (snaga) nekog gasnog trošila je količina toplote koju trošilo korisno odaje u jedinici vremena. Toplotni kapacitet je izražen u jedinici kW.


Stepen korisnosti nekog gasnog trošila je odnos iskorišćene i dovedene toplote (odnos toplotnog kapaciteta i toplotnog opterećenja).


Standardni m3 gasa:
Količina gasa u gasnoj tehnici se prvenstveno iskazuje u jedinici zapremine. Pošto je gas stišljiv fluid (menja zapreminu sa promenom temperature i pritiska), mora se navesti pritisak i temperatura na kojoj je merenje zapremine izvršeno. Zbog toga je uveden termin standardno stanje, i ono je određeno temperaturi 15°C i pritiskom od 1013,25 mbara. Standardni m3 gasa je 1m3 gasa koji ima temperaturu 15°C i nalazi se pod pritiskom od 1013,25 mbara, a ima donju toplotnu moć Hd=33338 kJ/m3.


Korekcija cene: Ugovorom o isporuci prirodnog gasa za široku potrošnju definisano je da se obračun vrši po standardnom m3. Isporučeni gas ima nešto veći pritisak i u zavisnosti od kvaliteta, promenljivu donju toplotnu moć i iz tog razloga se vrši korekcija bazne cene koja se odnosi na standardni m3. Za merače koji u sebi sadrže temperaturni korektor (što je slučaj sa merača na distributivnom području JP "Gas" d.o.o. Bečej) ne vrši se korekcija po temperaturi, dok korekcioni faktor za merače koji ne sadrže temperaturni korektor mora da sadrži u sebi korekciju po temperaturi.

 

copyright by Gas Bečej