osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt

 

 

Pažnja !!!

Distributer je dužan da odmah prekine isporuku gasa ukoliko osnovano sumnja u ispravnost unutrašnje gasne instalacije, tj. ako postoji neposredna opasnost po život ljudi i okolinu.
Na kraju, želimo vam ugodno korišćenje energenta budućnosti u vašem domu.

 

 

 

 

UPUTSTVO ZA BEZBEDNO RUKOVANJE UNUTRAŠNJOM GASNOM INSTALACIJOM


Poštovani potrošači prirodnog gasa,


u cilju ugodnog korišćenja energenta budućnosti u Vašem domu, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i da ga se striktno pridržavate.


Prirodni gas je energent koji će vam omogućiti ugodno, efikasno i ekonomično grejanje, dobijanje sanitarne tople vode i kuvanje. No, budući da u smeši sa vazduhom može da bude čak i eksplozivan, bitno je da se pridržavate svih pojedinosti vezanih za rukovanje gasnom instalacijom, tj. gasnih aparata i zaporne armature koji je čine.


Unutrašnja gasna instalacija se izrađuje prema projektnoj dokumentaciji pri čemu je dozvoljeno priključiti samo aparate predviđene projektom. 

Na svim priključcima na kojima će naknadno biti priključena gasna trošila (u momentu tehničkog prijema izveden je priključni vod ali nije priključen gasni aparat) moraju biti postavljeni čepovi ili slepe prirubnice, što se zapisnički konstatuje prilikom tehničkog pregleda instalacije.

Zabranjeno je potrošačima gasa i drugim neovlašćenim licima da samoinicijativno priključuju nove gasne aparate, menjaju postojeće niti da vrše bilo kakve izmene na tehnički primljenoj unutrašnjoj gasnoj instalaciji zaključno sa dimnjakom.

Izradu ili dogradnju unutrašnjih gasnih instalacija kao i priključenje novih trošila na postojeću instalaciju može vršiti isključivo ovlačćeni izvođač od strane distributera gasa.


Distributer gasa vrši odorizaciju gasa odorantom (materijom jakog i karakterističnog „mirisa“) koji je neškodljiv po zdravlje ljudi i okolinu, a takođe i neagresivan po gasne aparate.

Ukoliko potrošač gasa oseti prisustvo odoranta u prostoriji, obavezan je da ukloni sve otvorene plamene, ne pali svetlo, zatvori glavni zaporni cevni zatvarač (navojna kuglasta gasna slavina na izlazu iz merno-regulacionog seta), otvori prozore i pozove distributera gasa na dežurne telefonske brojeve čiji će predstavnik doći što je pre moguće.

 

 

 

O eventualnoj promeni telefonskog broja potrošači će biti naknadno obavešteni.

Unutrašnje gasne instalacije koje su bile privremeno isključene moraju se pre ponovnog puštanja gasa u instalaciju podvrgnuti propisanim ispitivanjima.


Distributer gasa predaje novom potrošaču prirodnog gasa uputstvo za rukovanje regulatorom pritiska gasa, a uz svaki aparat potrošač dobija uputstvo za rukovanje istim.


Poslove pregleda i održavanja unutrašnjih gasnih instalacija vrši distributer gasa najmanje jedanput godišnje.

Za godišnji pregled instalacije potrošač treba da obezbedi zapisnike o puštanju u rad svih gasnih aparata koji su u funkciji kao i atest ovlašćene dimničarske organizacije za tekuću godinu ukoliko su gasni aparati povezani na dimnjak.


Gasne aparate smeju da postavljaju i puštaju u rad samo akreditovani serviseri, što se dokazuje odgovarajućim uverenjem, i to prema uputstvu koje daje proizvođač aparata.

Nakon  uspešnog puštanja gasnog aparata u rad, ovlašćeni serviser pravi zapisnik o puštanju u rad istog i overava garantni list.

Gasni aparati sa ugrađenim električnim uređajima namenjeni ugrađivanju u prostorije gde je rizik od električnog uređaja povećan (vlažne prostorije – kupatila i sl.), moraju imati stepen zaštite koji se zahteva klasom prostora za njegovo postavljanje.


Gasni aparati se ne smeju koristiti u svrhe u koje nisu namenjeni (sušenje tekstilnih predmeta, zagrevanje prostorije otvaranjem vrata rerne asnog štednjaka i sl.)

 

Tip aparata

Opis rada

Napomena

A

Vazduh potreban za sagorevanje uzima iz prostorije u koju se postavlja i produkte sagorevanja izbacuje u istu i nema dimnjak

Pri dužoj upotrebi može doći do smanjene koncentracije kiseonika pa je potrebno povremeno vetriti prostoriju otvaranjem spoljnog  prozora ili vrata susedne prostorije

B

Vazduh potreban za sagorevanje uzima iz prostorije u koju se postavlja i produkte sagorevanja odvodi pomoću dimnjaka u atmosferu

Pri dužoj upotrebi može doći do smanjene koncentracije kiseonika pa je potrebno povremeno provetravati prostoriju otvaranjem prozora ili vrata susedne prostorije. Kontrolisati posudu za skupljanje kondenzata i ogledalcetom povremeno kontrolisati svetli presek dimnjaka. Kontrolisati zaptivenost dimovodnog priključka.

C

Vazduh potreban za sagorevanje uzima spolja i produkte sagorevanja odvodi u atmosferu putem fasadne koaksijalne cevi

Obezbediti da usisno-izduvna koaksijalna cev bude na dobro provetravanom mestu (zabranjuje se naknadno dograđivanje  nadstrešnice, objekta koji smanjuje provetravanje na kraju cevi, sađenje rastinja...) i proveravati zaptivenost usisno-izduvne cevi u prostoriji u kojoj je gasni aparat

 

copyright by Gas Bečej